Specialusis ugdymas

 

Specialusis ugdymas

Įstaigoje veikia Vaiko gerovės komisija (VGK), kurioje svarstomi vaiko ugdymo(si) sunkumai, specialiosios pagalbos teikimo klausimai.

Vaiko gerovės komisija, tėvams (globėjams, rūpintojams) sutikus:
     • atlieka vaiko, turinčio ugdymo(si) sunkumų pradinį vertinimą;
     • esant reikalui, siunčia nuodugniam įvertinimui į Panevėžio miesto pedagoginę psichologinę tarnybą;
     • konsultuoja tėvus ir teikia jiems metodinę pagalbą įvairiais vaiko ugdymo klausimais.

Specialiųjų poreikių vaikams nuo 3 iki 7 metų specialųjį ugdymą ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje skiria pedagoginė - psichologinė  tarnyba  (PPT),  kuri  įvertina  specialiuosius vaiko ugdymo(si) poreikius.

Įstaigoje ugdomi vaikai, turintys: fonetinius kalbėjimo sutrikimus, sklandaus kalbėjimo (ritmo) sutrikimus, fonologinius kalbos sutrikimus, kalbos sutrikimus (žymų kalbos neišsivystymą), (vidutinį kalbos neišsivystymą), (nežymų kalbos neišsivystymą), mokymosi sunkumus dėl sulėtėjusios raidos (kalbos).

Specialioji pedagoginė pagalba – tai pedagoginių priemonių sistema, padedanti užtikrinti veiksmingą specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymą.
Specialiųjų poreikių turinčiu vaiku yra laikomas vaikas, kuriam iškyla ugdymosi sunkumų ir kuriam reikalinga specialioji pedagoginė pagalba. Ugdymo(si) sunkumų gali kilti dėl fizinės negalios, regėjimo, klausos, kalbos sutrikimų, elgesio ar emocinių problemų.
Specialusis ugdymas gali būti skiriamas vaikams, turintiems nedidelių, vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių.

Specialiojo ugdymo tikslas - didinti specialiųjų poreikių turinčio vaiko ugdymo(si) veiksmingumą.
Specialiojo ugdymo uždaviniai: 
    • Nustatyti vaikų specialiuosius ugdymo(si) poreikius ir juos tenkinti. 
    • Stiprinti pedagogų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą ugdyti vaikus, turinčius specialiųjų ugdymo(si) poreikių. 
    • Laiduoti palankias ugdymo(si) sąlygas specialiųjų poreikių turintiems vaikams.

Specialusis ugdymas organizuojamas vadovaujantis:
   •  Lietuvos Respublikos Konstitucija
   •  LR Švietimo įstatymu
   •  Specialiojo ugdymo įstatymu
   •  Vyriausybės nutarimais

Specialusis ugdymas darželyje vyksta daugiausiai per žaidybines veiklas, išryškinant vaiko stipriąsias puses bei lavinant silpnąsias. Vaikams, turintiems specialiuosius poreikius, padeda:

Logopedas- įvertina vaikų, lankančių įstaigą kalbos ir komunikacijos raidą
Mokslo metų pradžioje išsiaiškinami ir įvertinami vaikų kalbos sutrikimai, numatomos sutrikimo įveikimo galimybės, organizuojant individualias, pogrupines, grupines pratybas. Ugdytiniai, turintys žymesnius kalbos sutrikimus konsultuojami ir įvertinami Panevėžio PPT.
Logopedinėse pratybose, atsižvelgiant į amžiaus ypatumus, kalbos ir kalbėjimo sutrikimo pobūdį, mokomi, tikslinamas garsų tarimo taisyklingumas, lavinamas girdimasis suvokimas, tikslinamas erdvės, laiko bei regimasis suvokimas, lavinama smulkioji motorika. Logopedas naudoja įvairius ugdymo metodus, dirba individualiai, kad vaikai kuo geriau būtų parengti mokyklai, kad kalba būtų tiksli, išplėtota, atitinkanti amžių.

Specialusis pedagogas - įvertina vaikų įgūdžius ir pasiekimų lygį, nustato vaikų specifines negalias, elgesį, emocijas, dėl kurių jie turi mokymosi  sunkumų.

Numato tolimuosius ir artimuosius darbo su vaikais, turinčiais specifinius raidos sutrikimus, tikslus ir uždavinius,  palankiausius ir tinkamiausius ugdymo(si) metodus ir būdus, galinčius tenkinti vaikų specialiuosius poreikius. Fiksuoja vaikų pasiekimus (2 kartus m. m. metu). Bendradarbiauja su auklėtojomis, kitais įstaigos specialistais bei tėvais, numatant sutrikimo įveikimo tęstinumą. Vykdo tėvų ir pedagogų specialųjį pedagoginį  švietimą.  Padeda ugdytiniams optimaliausiai (pagal gebėjimus) lavėti ir pasirengti mokyklai.

Psichologas- įvertina mokinio asmenybės ir ugdymosi problemas, galias, nustato sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugydmosi  problemas; konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius vaikus, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais.

Vaikų  psichologinis konsultavimas skiriasi nuo suaugusiųjų psichologinio konsultavimo savo forma. Be pokalbių, naudojami terapiniai žaidimai, pasakos, piešiniai, vaidinamos konkrečios situacijos  ir pan. Konsultuojant labai svarbus tėvų įsitraukimas į terapinį procesą, jų supratimas, pagalba, palaikymas. Darželio psichologė teikia individualias psichologines konsultacijas vaikams, tėvams, pedagogams.

Padeda vaikams:
      • atsiradus bendravimo problemoms (bendraujant su bendraamžiais, tėvais, pedagogais);
      •  pasireiškus netinkamam elgesiui (pykčio protrūkiams, melavimui, pasisavinant svetimus daiktus);
      •  iškilus ugdymosi sunkumams darželyje (nesėkmės atliekant užduotis, dėmesio išlaikymo sunkumai, vengimas atlikti užduotis, ugdymosi motyvacijos  stoka);
       • atsiradus pernelyg didelėms baimėms;
      •  išgyvenant krizes: tėvų skyrybos, netektis, smurto ir pan.

Kineziterapeutas-masažuotojas- organizuoja kineziterapijos užsiėmimus vaikams turintiems judesio ir padėties sutrikimų. Vaikų grupelės sudaromos atsižvelgiant į iš gydytojo atneštas pažymas, PPT rekomendacijas. Gydytojams nustačius vaikų fizinius sutrikimus, jiems teikiama masažisto pagalba. Koreguojanti mankšta ir masažas atliekami  vaikams, turintiems netaisyklingos laikysenos, plokščiapėdystės ir kitus raidos sutrikimus. Užsiėmimai vyksta individualiai ir grupelėmis, naudojant įvairias kineziterapijos priemones. Pratimai parenkami pagal sutrikimo pobūdį.

Parengė logopedė Kristina Belazarė